Ý Đạo (01-11), Ý Đạo 2 (12-21)

01 Tháng Mười 20194:22 CH(Xem: 6492)
Ý Đạo (01-11), Ý Đạo 2 (12-21)

Wave4_B


Ý Đạo (01-11), Ý Đạo 2 (12-21)
HT. Viên Minh
Nguồn: trungtamhotong.org


__________________

01) Thực ra, khi thân tâm thoát ra khỏi áp lực của cái ta ảo tưởng thì tự thân sự thư giãn, buông xả đã mang lại nhiều kết quả lớn lao mà không một cố gắng cá nhân nào có thể đạt được. Mọi bế tắc, bất an, xáo trộn trong cuộc sống sẽ được hóa giải một cách tự nhiên mà không cần cố gắng giải quyết một cách chủ quan, không mong chờ một giải pháp lý tưởng ở tương lai hay một sự trợ lực nào từ quyền năng bên ngoài. Hiệu quả rất tự nhiên mà thư giãn, buông xả đem lại thật lớn lao không ngờ được.

01) In reality, when the body and the mind are free from the pressure of the illusory ego (the crafty “I”), the state of relaxation and letting go itself gives the best results, without the need of any personal effort. All situations of life, impasse, anxiety, disturbance will find remedy naturally without needing a subjective resolution, without having to wait for an ideal solution in the future or any help from outside power. Relaxation, letting go or bandoning have a natural and extraordinary effect.

02) Đạo Thường
 
Thầy vui chia sẻ Đạo
Con vui sống pháp thiền
Tuy cách xa ngàn dặm
Đạo Pháp vẫn vô biên.

02) Endless Truth

The master is happy to share the Truth
I am happy to enlighten my life
It is very close though we are far apart
Because the Truth is everywhere

03) Bạn có tin rằng một cây xoài cứ lặng lẽ sống trọn vẹn trong từng phút giây thì nó không phát triển đến lúc ra hoa kết trái sao?
Và nếu cây đó cứ mãi nghĩ đến việc ra hoa kết trái ở tương lai mà quên đi những giây phút đang sống của mình thì liệu nó sẽ như thế nào?

03) Could you believe that a mango tree fully following the course of its life will not bloom and bear fruit?
And what would happen if this tree cared only about its future flowers and fruit, abandoning its own life here and now?

04)  Chân Minh

Dù tu trăm ngàn cách
Không bằng tự biết mình
Mỗi phút giây trong sáng
Mới thật là chân minh.

04) True Insight

Thousand ways to practice
none equals self-awareness
A serene mind at any moment
is just true insightfulness

05) ÁI chính là lực hấp dẫn thúc đẩy ý muốn hướng tới mục đích dự phóng.
THỦ chính là sự lặp đi lặp lại ý muốn đó
HỮU là sự thực hiện hành động tạo tác để đạt đến mục đích ấy.
Toàn bộ tiến trình này gọi là nghiệp, là luân hồi sinh tử.

05) Desiring is the attractive force that pushes the will forward its thirsty aim.
Clutching is the repetition of this will
Becoming is the action to perform the will for achieving this aim.
This whole process is called Kamma, causing the repetition of one’s existence

06) Giúp đỡ cho người đau khổ, khai thị cho người khác giác ngộ cũng có, nhưng trong Phật giáo hoàn toàn không có quan niệm cứu độ.
Như giúp một em học sinh nghèo học hành tốt để lên lớp thì được, nhưng em không học mà cầu xin mỗi năm được lên lớp thì tuyệt đối không ai có thể cho được!

06) Buddhism may help those who suffer and show them the right path
but there is no concept of salvation.
For instance a poor pupil can be helped to access education at school
but no success can be obtained by praying only without studying.

07)  Có thể thân không xuất gia nhưng ngay bây giờ tâm xuất gia cũng vẫn được mà con.
Quan trọng là con biết sống chánh niệm tỉnh giác với chính mình là xuất gia rồi đó.

07) Your body might not be a monk or nun
but, right now, you can live the monastic life
Mainly, living in mindful self-awareness
is just like a real life in monastery.

08) Niết-bàn và Sinh Tử

Đích này không thể đến
Muốn đến ắt phải đi
Đi chính là sinh tử
Đến chỉ là sầu bi!

Không đi, không dừng lại
Như Lai thoát bộc lưu
Ai còn đi, còn đến
Sao khỏi vướng khổ ưu

08) Nibbāna and Samsāra


The ultimate goal cannot be obtained
Trying to obtain it implies to go forth
Going forth starts the circle of birth and death
Trying to obtain results in miserable sadness!

Not going forth nor standing still
The Buddha frees from the Samsāra
Whoever keeps on going forth or stopping
How can they avoid their own suffering!

09) Sự giác ngộ giải thoát chỉ có trong tâm hồn con. Hãy hiểu chính con thật rõ thì mới thấy ra được những phẩm chất đích thực của bản thân và cuộc sống.

09) Enlightenment and freedom are only in your mind. You must comprehend yourself in depth to realize the true nature of yourself and the world.

10) Chánh niệm chỉ có nghĩa là trọn vẹn một cách tự nhiên với thực tại đang là.

10) Mindfulness simply means the spontaneous mind being fully in the reality here and now.

11)  Khi tâm đã mở ra, trí tuệ thấy thực tánh pháp thì sẽ không còn xem bất kỳ trạng thái nào là lý tưởng nữa.

11) In an open mind the wisdom sees insightfully the nature of Truth, there is no longer considering any state as an ideal

__________________

12) Chính sự tỉnh thức từng giây phút với thân tâm mới là cách duy nhất vượt khỏi lòng tham muốn, kể cả lòng tham muốn cầu toàn. Giác ngộ ra sự bất toàn chính là giác ngộ hoàn toàn, bạn có biết không? 

12) Full body and mind awareness is the only way to overcome desire, including our aspiration for perfection. Did you know that being fully aware of imperfection is the perfect Enlightenment?

13) Càng đối mặt với những vấn đề phức tạp tâm càng cần phải giản dị, và tâm càng giản dị càng dễ giác ngộ. Đó chính là cái tâm mà đức Phật chỉ dạy.       

13) The more complexities to face, the simpler the mind has to be, and a simpler mind is easier to realize The Truth. That is the mind which the Buddha taught.

14) Không có sự bình an trong cuộc đời mà chỉ có sự bình an trong tâm hồn bạn.
Đừng trách đời, trách người, cũng đừng tự trách mình. Điều quan trọng là thấy ra được chính mình dù trải qua bao nhiêu gian khó.
Cuộc đời là bài toán khó mà đáp số không thể tìm thấy trong đó vì nó chỉ có ở trong lòng bạn.      

14) There is no peace in life but in your mind alone. Don’t blame anything or anyone, not even yourself. What’s important is getting to know yourself in spite of how many hardships you go through.
Life is a thorny problem in which no solution can be found but only in your own heart.

15) Bạn hành Đạo cách nào chỉ bạn tự biết. Dù người khác không biết được bạn tu như thế nào, nhưng nếu họ thấy bạn ngày càng sống tốt đẹp hơn, lợi ích hơn, tự tại hơn - đó mới thật sự tu đúng. 

15) How you practice the Dhamma only you can know it by yourself. Even though others know nothing about it but see that you live a better, more helpful and more independent life, that is the true Dhamma practice.

16) Mong muốn tình yêu mãi mãi như ban đầu, điều đó không bao giờ có.
Lúc đầu tình yêu chỉ là cái bẫy đầy vị ngọt để hai người chui vào mà học ra vị đắng của cuộc đời. Dẫu sao, chính vị đắng này giúp hai người trưởng thành, hiểu mình, hiểu người và bản chất cuộc sống. Vì vậy, vị đắnggiá trị hơn rất nhiều so với tình yêu mật ngọt ban đầu đầy mơ mộng

16) Longing for the earthly love of the beginning to last forever which never happens. At first, love is a sweet trap for the couple to enter and learn with time the bitterness of life. Nevertheless, the very bitterness helps the couple to grow up, understand oneself, understand each other and the nature of life. Therefore, bitterness is far more valuable than the romantic sweet love of the beginning.

17) Tình yêu và thù hận, hạnh phúc và khổ đau, đam mê và chán ngán… là hai cực không thể tách rời như trong một thỏi nam châm. Vì vậy không phải là chọn lựa cực nào mà chủ yếu là học ra hai mặt của cuộc sống…
Nếu chọn lựa mặt này cũng sẽ phải chấp nhận luôn mặt kia, nhưng nếu xem hai mặt đều là bài học giác ngộ, thì cuộc đời thật tuyệt vời với sự đối xứng muôn đời của nó.

17) Love and hatred, happiness and suffering, passion and boredom ... are inseparable twin extremes - as in a magnet. So it is not about choosing an option, but it is mainly about learning from both aspects of life...

If you choose one side, you will have to accept the other side, but if you look at both sides as an enlightening lesson, life appears wonderful with its eternal symmetry.

18) Khi thực sự trọn vẹn với “cơn đau” thì chỉ có cảm giác đau như nó đang là chứ không có “người đau” hiện hữu. Vì vậy không có ai đối kháng hay chấp nhận cơn đau.   

18) When fully aware of the “the pain”, there is only a pain sensation as it is, there is no one being in pain. Hence, there is no rejecting or accepting the pain. 

19) Sự hoàn hảo của cuộc sống ở ngay nơi sự bất toàn như nó là, không phải sự hoàn hảo lý tưởng mà bạn mong muốn nó là.
Bao lâu bạn chưa thấy ra sự hoàn hảo trong cái bất toàn, trong tâm tưởng bạn vẫn còn mong muốn nó phải là, sẽ là... thì vẫn còn khổ đau phiền muộn.      

19) Life perfection is right in its imperfection as it is, not the ideal perfection you wish it to be.
As long as you have not seen perfection within the imperfection, you still consider it as it must be or will be in your imagination... then sorrowful sufferings remain.

20) Đừng mong được bình an trên thế gian. Cả tam giới đều bất an như ngôi nhà đang cháy, đâu phải riêng ai. Mỗi người có nỗi bất an riêng, nhưng nói chung bản chất cuộc đời là thế.
Khi thấy ra sự bất an phổ biến trên đời, và không còn mộng tưởng được an, lúc đó tâm mới có thể thật sự bình an.       

20) Do not look for peace in this world. The whole Triple World is as unpeaceful as a burning house, without exception. Everyone have their own insecurities, but that is the overall nature of life.
When you see the general insecurity of the world, and no longer dream of any security, then your mind can truly be at peace.

21) Những sự kiện bất ngờ đến với bạn đang giúp bạn thấy ra chính mình hơn là bạn cố giữ cho mình một trạng thái tuyệt vời nào đó.
Hãy sống thực để khám phá chân lý còn hơn cố dựng cho mình một tháp ngà an toàn nhưng dễ bị tổn thương.   

21) Sudden events coming to you help you to know yourself rather than trying to keep any wonderful state for yourself.
Live sincerely to discover the Truth rather than try to build for yourself a safe but vulnerable ivory tower. 


__________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 9432)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8632)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8672)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8441)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8256)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9231)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10876)
19 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10723)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7414)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7589)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6716)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7098)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 6649)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 6529)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6640)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5997)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 9225)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1212377)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9676)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7716)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 8145)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8592)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5802)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 6216)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5406)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 6125)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5480)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6728)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4672)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5314)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5593)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5773)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6658)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5855)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7530)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9864)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 11357)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 10723)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 10461)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8821)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10876)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 16393)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 8555)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 8348)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10792)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 12051)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng